Formularz reklamacyjny
RODO
 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

  Administratorem danych osobowych jest Trader sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ul. Ryżowa 49 NIP 9512380909, REGON 147286347, email:hurtmanishop@gmail.com

 2. . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może skutkować odmowa realizacji zamówienia.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą: - wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, - osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, - podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.

 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

 6. Klient posiada prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zadania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.REKLAMACJE
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towarów bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem nabywcy jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli towar dostarczony do konsumenta posiada wadę konsument ma prawo żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia tej wady. Klient ma prawo także złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub o obniżeniu jego ceny.

 2. Rękojmia przysługuje tylko konsumentom. Sprzedawca wyłącza rękojmię wobec klientów, którzy nie są konsumentami.

 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: REKLAMACJE TRADER ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa. Aby skrócić procedurę reklamacyjną, reklamowany towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze oraz wskazaniem wady towaru).

 4. Sprzęt zwracany do serwisu powinien być kompletny, w szczególności dotyczy to oryginalnych zasilaczy oraz przewodów zasilających.

 5. Urządzenia odsyłane do serwisu celem weryfikacji muszą być oczyszczone.

 6. W przypadku dostarczenia do serwisu  sprzętu zanieczyszczonego w stopniu uniemożliwiającym prawidłową diagnozę lub naprawę, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów oczyszczenia urządzenia, które jest niezbędne przed podjęciem działań naprawczych, lub do odebrania sprzętu na swój koszt i oczyszczenia go we własnym zakresie.

 7. Sprzedawca w ciągu 30 (trzydziestu) dni ustosunkuje się do żądania konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.ZWROTY
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia:


  - dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik;

            - dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty zakupu i dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 2. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia, cech i funkcjonowania towaru.

 4. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

 5. Bezpośrednie koszty odesłania towaru do sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.